บทที่ 2. วิธีพื้นฐานการศึกษาพระคำภีร์

สารบัญ

เป้าหมายของเราในการศึกษาพระคำภีร์
Approaches to God's Word
รับฟัง
อ่าน
ศึกษา
ท่องจำ
พิจารณา
Types of Bible Studies
Topical Study
Character Study
Expository Study
Basics of Correct Interpretation
เนื้อหา
บริบท
Cross-reference
An Expository Study of Matthew 6:1-18
Worksheet: How to Use a Concordance
To Find a Particular Verse
To Do a Topical Study
To Clarify Word Meanings in the Greek and Hebrew
To Find Meanings of Names

เป้าหมายของเราในการศึกษาพระคำภีร์

 

จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต

 
 --ยอห์น 5:39-40

The chief purpose of the book is to bring us to the Person. Martin Luther said we go to the cradle only for the sake of the baby; just so in Bible study, we do it not for its own sake but for fellowship with God.

 

The Jews to whom Jesus spoke [...] imagined that to possess Scripture was tantamount to possessing life. Hillel used to say, "He who has gotten to himself words of Torah has gotten to himself the life of the world to come." Their study was an end in itself. In this they were grievously deceived. [...]

There is neither merit nor profit in the reading of Scripture for its own sake, but only if it effectively introduces us to Jesus Christ. Whenever the Bible is read, what is needed is an eager expectation that through it we may meet Christ.

 
 --John R.W. Stott, Christ the Controversialist, InterVarsity Press 1978, pp.97, 104.