Manieren om Gods woord te benaderen

Luisteren en lezen zorgen voor een brede kijk op de Schrift, terwijl Bijbelstudie en van buiten leren zorgen voor een gedetailleerde blijk op de Schrift. Mediteren op de Schrift brengt luisteren, lezen studeren en van buiten leren bij elkaar en legt de woorden vast in ons hoofd.

Horen

Luk.11:28 "Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord van God horen en het bewaren."

Lezen

Opb.1:3 "Zalig is hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie [...]"

1 Tim.4:13 Houd aan in het lezen [...]

Bestuderen

Handelingen 17:11 Nu dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

2 Tim. 2:15 "Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt." (HSV).

Memoriseren

Ps.119:11 Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.

Overdenken

Ps.1:2-3 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

De Navigators laten dit zien door te zeggen dat zoals de duim alle vingers kan aanraken, zo kunnen wij mediteren met het Woord zoals wij ook doen met elk van de eerste vier. Meditatie heeft een sleutelrol bij openbaring. Een nieuwe christen moet meer luisteren en lezen in de Bijbel dan dat zij het moeten bestuderen en uit het hoofd leren. Dit is zodat zij bekend raken met de algemene boodschap van de Bijbel.